Poisťovníctvo a regulácia poistného trhu

Poisťovníctvo a regulácia poistného trhu

Poisťovníctvo je v trhovej ekonomike regulované osobitnými predpismi a nástrojmi. Štát prostredníctvom zákonov reguluje poisťovníctvo a poistné vzťahy, iných právnych noriem a ďalších legislatívnych úprav. Špeciálny orgán vykonáva reguláciu poisťovníctva. Označuje sa ako štátny dohľad alebo dozor, prípadne úrad dozoru nad poisťovňami, alebo aj ako dohľad nad poisťovňami. Akými orgánmi a zákonmi je regulované poisťovníctvo v podmienkach SR? Zistíte v článku.

Poisťovníctvo a dohľad naň v podmienka SR

Poisťovníctvo je sektorom finančných služieb, ktorý zahŕňa subjekty preberajúce poistné riziko. Hlavnými hráčmi slovenského poistného sektora sú poisťovne, ktorým bolo udelené povolenie v Slovenskej republike, poisťovanie z iného členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a sprostredkovatelia poistenia a zaistenia.

Dohľad v poisťovníctve vykonáva povoľovaciu činnosť k realizácii poisťovacej alebo zaisťovacej činnosti. Udeľuje povolenie k činnosti poisťovacím subjektom, poisťovniam, zaisťovniam, ale aj ďalším subjektom. Kontrolná činnosť patrí do jeho právomocí, to znamená, že kontrola dodržiava právne predpisy v poisťovníctve. Kontroluje sa predmet činnosti realizovanej príslušnou poisťovňou či je v súlade s udeleným povolením. Vzťahuje sa na tvorbu, umiestňovanie a použitie rezerv príslušného poisťovateľa. Regulácia a dohľad v poisťovníctve znamená vždy zasahovanie do hospodárskeho života príslušnej poisťovne. Čím má orgán dohľadu väčšie právomoci, tým viac obmedzuje podnikateľské aktivity príslušnej poisťovne, ale na druhej strane zase zabezpečuje vysokú mieru ochrany poistených a poistníkov.

Právne predpisy upravujúce právomoci a povinnosti poisťovníctva

Ako poistné právo označujeme všetky právne predpisy upravujúce právne postavenie a vznik poisťovní. Predstavuje súhrn všetkých právnych noriem, ktoré túto oblasť upravujú komplexne. Poisťovníctvo je regulované zákonom NR SR č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve, zákonom NR SR č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 340/2005 Z.z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia, smernicami EU upravujúcimi oblasť poisťovníctva, ktorých cieľom je zosúladiť legislatívu členských štátov a upraviť právne normy na Slovensku a ďalšími zákonmi, vyhláškami a inými predpismi.

Ďalším a nesmierne dôležitým stupňom štátnej regulácie poisťovníctva je existencia a fungovanie štátneho dohľadu nad poisťovníctvom. Na ochranu spotrebiteľov, poistených, nestačí len existencia poistnej legislatívy, ale je nutné poisťovaciu činnosť regulovať prostredníctvom výkonu štátneho dohľadu.

form success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

form error Chyba - akcia prerušená

Odporúčané spoločnosti

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?