Akciová spoločnosť a jej orgány

Akciová spoločnosť a jej orgány

Akciová spoločnosť je charakteristická tým, že pri jej vzniku sú obligatórne vytvorené tri orgány, ktoré zabezpečujú jej chod a riadenie. Prvým je valné zhromaždenie, ktoré predstavuje najvyšší orgán spoločnosti, druhým je predstavenstvo, fungujúce ako štatutárny orgán v spoločnosti a tretím orgánom je dozorná rada, ktorá  zabezpečuje kontrolu v spoločnosti. Viac sa o týchto orgánoch akciovej spoločnosti dozviete v našom článku.

Akciová spoločnosť a valné zhromaždenie

Osud spoločnosti spočíva v rukách jej orgánov a jej organizačnej štruktúry, ktorú si akciová spoločnosť vytára na základe svojich potrieb. Stanovy špecifikujú spomínanú štruktúru a zároveň určujú právomoci tak pre ňu ako aj pre obligatórne a ostatné orgány spoločnosti.

Prvým spomínaným orgánom je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom akciovej spoločnosti, prostredníctvom ktorého sa akcionári zúčastňujú na riadení spoločnosti. Účasť na valnom zhromaždení je právom akcionára, ale nie jeho povinnosťou. Z tohto dôvodu nie je valné zhromaždenie orgánom spoločnosti so stálym zložením jeho účastníkov, ale skladá sa zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Pôsobnosť valného zhromaždenia je upravená v § 187 ods. 1 OBZ., na základe ktorého môže valné zhromaždenie meniť stanovy, rozhodovať o zvýšení resp. znížení základného imania spoločnosti, vydávať dlhopisy, voliť a odvolávať členov predstavenstva ak stanovy neurčujú inak a množstvo ďalších iných činností.

Predstavenstvo a dozorná rada akciovej spoločnosti

Predstavenstvo je ďalším orgánom akciovej spoločnosti, pričom predstavuje kolektívny výkonný a štatutárny orgán akciovej spoločnosti a má minimálne troch členov, ktorí sú oprávnení robiť právne úkony vo všetkých veciach spoločnosti. Členovia predstavenstva sú volení valným zhromaždením na určité obdobie vymedzené v stanovách. Predstavenstvo, ako výkonný orgán realizuje uznesenie valného zhromaždenia, riadi bežnú činnosť akciovej spoločnosti, zabezpečuje podnikateľskú aktivitu, vytvára a riadi organizáciu práce spoločnosti. Vykonáva taktiež zamestnávateľské práce. Zodpovedá za vypracovanie ročnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku. Vypracúva správu o podnikateľskej činnosti, o stave majetku a obchodnej politike spoločnosti. Tieto materiály predkladá valnému zhromaždeniu v obdobiach určených v stanovách. Zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a obchodných kníh spoločnosti. Posledný orgán, ktorý má akciová spoločnosť je dozorná rada. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Jej členovia sú oprávnení nahliadať do účtovníctva, do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia

form success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

form error Chyba - akcia prerušená

Odporúčané spoločnosti

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?